Hållbarhet och snickerikvalitet

Vårt mål är att redan 2022 ha minskat ett köks totala koldioxidavtryck med 50 % jämfört med 2019 och att 2030 ha minskat ytterligare med 50 % jämfört med 2022. Du kan läsa hållbarhetsrapporten här.

Vårt arbete med hållbarhet

I vårt dagliga arbete med hållbarhet tar vi avstamp i processen från formgivningen av köket till den färdiga leveransen av ett nytt kök till våra kunder.

Inom varje område i cirkeln har vi fokus på tre huvudområden när vi arbetar med hållbarhet:

 1. minska vår miljöpåverkan
 2. stärka människors hälsa och välbefinnande
 3. främja en respektfull affärsetik

Så här arbetar vi

Så här arbetar vi för att minska vår miljöpåverkan
 • Vi har övergått till grön energi, vilket innebär att vår tillverkning på fabriken till 100 procent drivs av grön energi.
 • Vi har tagit bort alla PVC-folieluckor ur vårt sortiment, eftersom vi inte vill belasta miljön med ny, icke-återanvändningsbar plast.
 • Vi inför löpande nya köksserier som är baserade på trä och naturmaterial som absorberar och lagrar koldioxid, samtidigt som dessa är förnybara genom att nya träd planteras. Träet kommer från hållbara europeiska skogar.
 • Vi har gått över till en mer miljövänlig, vattenbaserad färg där andelen organiska lösningsmedel är 90 procent lägre, samtidigt som kvaliteten på de målade ytorna är lika hög som tidigare.
 • Vi optimerar vår egen återvinning och sorterar därmed vårt eget avfall på ett så hållbart sätt som möjligt.
 • Vi arbetar kontinuerligt med att göra transporterna från fabrik till kund så hållbara som möjligt.
Så här arbetar vi för att stärka människors hälsa och välbefinnande
 • Vi skapar rum som är trevliga att vistas i genom att föra in naturen i hemmet, ta bort ohälsosamma kemikalier från våra produkter och utveckla produkter som är bra för akustiken, behaglig belysning och så vidare.
 • Vi inför ännu fler hållbara material i våra kök, som t.ex. linoleum och växtfibermaterialet Organiq, som absorberar mer koldioxid än det avger.
 • Vi förbättrar säkerheten i vår fabrik och minimerar risken för olyckor.
 • Vi arbetar ständigt med att begränsa behovet av manuellt arbete som sliter på kroppen.
 • Vi strävar efter en medarbetarnöjdhet på 80 procent.
 • Vi anlitar praktikanter och flexjobbare från närområdet.
 • Vi fortsätter vårt goda samarbete med lokala arbetslag och inkluderar människor som befinner sig i utkanten av arbetsmarknaden.
Så här arbetar vi för att främja respektfull affärsetik
 • Vi har tagit fram en uppförandekod som alla medarbetare har godkänt och efterlever, för att främja ärlighet och engagemang samt bekämpa diskriminering och mutor.
 • Vi arbetar med ansvarsfulla inköp och alla våra leverantörer godkänner och efterlever uppförandekoden med avseende på miljöaspekter, arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, affärsetik och antikorruption.
 • Vi kommunicerar på ett transparent sätt – öppet, ärligt och faktabaserat.
 • Vi har inrättat ett visselblåsarsystem så att alla kan rapportera allvarliga förseelser eller missförhållanden här

Sunda investeringar och hög kvalitet

Oavsett var i cirkeln vi arbetar tar vi små, hållbara steg varje dag. Och vi investerar i det vi ser som meningsfullt.

Till exempel har vi genom en klok investering ställt om vår energianvändning till grön energi. Vår energi kommer numera från vind-, vatten- och solkraft, och hela fabriken värms upp med biogas.

Vi har bytt ut våra lacker eftersom de miljövänliga lackprodukterna numera är så bra att kvaliteten inte påverkas negativt av att vi frångår våra traditionella lacker. Därför är det också meningsfullt att investera i en ny lackeringsanläggning, så att vi kan använda ett nytt, miljövänligt lack som är nästan helt fritt från lösningsmedel.

Vi investerar också i arbetsmiljön. Bland annat har vi satt in robotar på vår fabrik, så att medarbetarna utsätts för mindre belastning när de lyfter en spånplatta, reser upp ett skåp eller flyttar på en lucka.

Vårt råmaterial är spånskivor som är tillverkade av återvunnet trä, så att vi utnyttjar resurserna på bästa möjliga sätt.

Ett kök baserat på trä har lång hållbarhet. Det är sunt förnuft och positivt för såväl planeten som konsumenterna att vi tillverkar så bra produkter att man inte vill göra sig av med dem – de kan användas år efter år med en nordisk design som är ny och klassisk på samma gång.

Design

När vi designar nya kök tänker vi alltid in hållbarhet redan från början, och det innefattar att försöka förlänga kökets livslängd. Vi kommer aldrig att lansera produkter som inte är hållbara eller som är skadliga för naturen eller inomhusklimatet i de hem där våra snickerikök lever i många år.

Därför tänker vi i hållbarhetstermer både avseende innovationer, design, livslängd och materialval – till exempel hur vi ska undvika eller minska mängden farliga kemikalier. Till exempel har vi precis investerat i en miljövänlig lackeringsanläggning.

Vi börjar fokusera mer på cirkulär design, vilket innebär att våra produkter designas på ett sådant sätt att materialen kan separeras och återvinnas längre fram. I en låda ska det till exempel gå att separera gångjärnen i metall från träfronten så att de kan återvinnas.

Vi har som ambition att bli bättre på att hjälpa våra kunder med hur de på bästa sätt gör sig av med våra kök på ett hållbart sätt.

99 procent återvinning 2022

Inför 2022 är vårt mål att 99 procent av våra produkter ska kunna återvinnas. Och vi är redan nu på god väg, eftersom 97 procent av våra produkter idag kan återvinnas, det vill säga förbrännas eller omarbetas och användas igen till exempelvis nya spånskivor.

Men våra ambitioner tar inte slut här. Vi siktar på att år 2030 ska materialen kunna återvinnas i 95 procent av våra produkter, så att kökets kvalitativa material kan användas för att tillverka nya produkter.

100 procent hållbart kökskoncept

Hittills har vårt hållbarhetsarbete utgått från kökets enskilda element. Vi tänker in den långvariga och goda kvaliteten i designfasen och samarbetar med våra leverantörer kring att exempelvis använda rätt material, såsom spånskivor, eller att tillverka bestickinsatser av växtfiber så att de är återvinningsbara.

Men vårt mål är att utveckla ett 100 procent hållbart kökskoncept där hela kökets livscykel omfattas av hållbarhet.

99 procent av våra material ska kunna återvinnas

Ett kök består av en mängd olika material i form av skåp, lådor, luckor, gångjärn och bänkskivor.

Både när det gäller befintliga och nya material tänker vi idag konsekvent in hållbarhet och återvinning redan från början. Som ett led i det är vår ambition är att 99 procent av våra material ska kunna återvinnas år 2022.

Eftersom våra produkter ska vara hållbara, återvinningsbara och inte får förstöra naturen använder vi till exempel bara återvinningsbar plast.

Vi ställer samma höga krav på våra leverantörer som vi gör på oss själva. De ska följa vår uppförandekod för hållbarhet och utvärderas kontinuerligt baserat på ett antal hållbarhetsparametrar, som till exempel: hur grön är den energi de använder i sin bearbetning, vilket klimatavtryck ger deras råmaterial och hur många arbetsplatsolyckor har de?

För oss handlar hållbarhet inte om att konsumenterna ska avstå från att byta ut sina kök, utan om att de ska välja material på ett hållbart sätt. I våra kök är trä det primära materialet, eftersom det är koldioxidneutralt. Skälet till det är att träden tar upp koldioxid från luften medan de växer. Vi använder bara certifierat trä som kommer från hållbara odlingar med garanti för att skogsbruket tar hänsyn till skogens biologiska mångfald och att människorna som arbetar i skogen garanteras utbildning, säkerhetsutrustning och en skälig lön.

Inköp av certifierat trä innebär att vi endast köper träd från odlingar där ett nytt träd planteras varje gång ett annat avverkas.

Så här arbetar vi med

hållbara material

Våra hållbarhetsmål gäller alla material – från råvaror, ytbehandling av luckor till inredning av köksskåp och lådor. Och inom varje område har vi satt upp ambitiösa mål.

Materialens livscykel gör skillnad

Vi älskar naturmaterial, men i arbetet med att ta nya steg mot hållbarhet varje dag har vi fått upp ögonen för hur viktigt det är att också titta på materialens livscykel, det vill säga den klimat- och miljöpåverkan en viss produkt har under hela sin livscykel, från vaggan till graven.

Natursten är till exempel ett naturligt material som vi gärna använder för våra bänkskivor, men här visar det sig att när bearbetningen och framför allt transporten läggs till materialets egenskaper så påverkar natursten miljön mer än bänkskivor av laminat.

Ur ett livscykelperspektiv är transporter generellt sett en viktig faktor som vi hela tiden arbetar med för att göra mer hållbar. Och steg för steg undersöker vi alla våra materials totala livscykel så att vi kan göra en verklig bedömning av materialen.

 

TILLVERKNING

Hållbara steg i tillverkningen

I jakten på hållbar tillverkning har vi tre fokuspunkter:

Ökad insyn, mindre koldioxid

Under de senaste åren har vi investerat miljonbelopp i modern tillverkning med energieffektiv belysning där vi använder 100 procent grön energi, både för själva tillverkningen av våra kök och för uppvärmningen av våra byggnader.

Vi har investerat i en ny lackeringsanläggning, vilket innebär att vi nu endast handsprutar enskilda modeller i ett sprutbås. Vi har dessutom bytt till en mer miljövänlig vattenbaserad lack som har samma höga kvalitet som vår gamla lack, men som nästan inte släpper ut några skadliga ämnen.

För att lära oss mer om hur ett köks miljöpåverkan ser ut under hela dess livslängd, så att vi bättre kan hantera de olika faserna, har vi beräknat ett standardköks sammanlagda koldioxidavtryck under hela dess livslängd. Det ger oss en förståelse för hur köket påverkar miljön under de olika livsfaserna som utvinning, produktion och transport.

Vårt mål är att 2022 ha minskat vårt koldioxidavtryck med 50 procent jämfört med 2019. Och att vi 2030 ska ha minskat utsläppen med 50 procent jämfört med 2022.

Avfallssortering och återvinningsanalys

När det gäller resursoptimering arbetar vi tillsammans med Stena Recycling för att ta nya, hållbara steg. Vi sorterar vårt avfall och vår överskottsproduktion på ett konsekvent sätt så att alla delar kan återvinnas – såväl emballage och spånskivor som överblivna kanter.

Och så har vi tillsammans gjort en återvinningsanalys som har gett oss nya insikter och en större förståelse för vilka möjligheter vi har för att bättre kunna återvinna materialen. Analysen har bland annat mynnat ut i att vi numera har containrar där avfallet delas upp i papp, trä, metall o.s.v. Det kanske låter banalt, men det är något vi inte har gjort tidigare – och vi tror att varje grönt steg räknas.

Bra arbetsförhållanden

Vi har ett mål om noll arbetsplatsolyckor under 2022. År 2020 inträffade två stycken, så vi är inte i mål än, men vi har ett ständigt fokus på att förbättra säkerheten för våra medarbetare. Vi märker ut transportvägar i tillverkningen och tillhandahåller grundliga utbildningar och instruktioner för användning av våra maskiner, som kan vara farliga om de används på ett felaktigt sätt.

Vi har dessutom gjort omfattande investeringar i hjälpmedel som kan avlasta vid tunga lyft, så att våra medarbetare till exempel slipper vända sig om många gånger om dagen för att lyfta en lucka utan istället får hjälp av en robotarm. I linje med det här kommer vi även att investera i robotar som kan samarbeta med medarbetarna för att utföra enformiga manuella arbetsmoment, så att medarbetarna avlastas när de till exempel lyfter tunga köksluckor eller paket och lastar våra bilar.

Vi gör också årliga riskanalyser inom tillverkningsområdet med avseende på exempelvis hälsa, säkerhet och brandrisk.

Allt för att säkerställa att våra medarbetare kan vara ute på arbetsmarknaden i flera årtionden med hälsan i behåll.

TRANSPORT

På väg mot grönare transporter

Inom transportområdet är målet för oss att säkerställa grönare transporter.

Det gör vi genom att mäta våra koldioxidutsläpp och hela tiden arbeta för att minska miljöpåverkan från våra befintliga transporter.

Ett sätt att göra transporterna grönare är att utnyttja lastutrymmet maximalt i fordonen som kör ut våra kök till kunderna. Vi packar lastbilarna med så få outnyttjade ytor som möjligt och siktar på att de inte ska köras tomma på tillbakavägen. Det är dock en utmaning för oss att utnyttja lastutrymmet optimalt, eftersom vi säljer färdigmonterade skåp till kunderna, vilket gör att vi inte kan utnyttja de sista kvadratcentimetrarna.

Därför tittar vi också på andra möjligheter för att hela tiden ha ett extra lager av hållbarhet på våra transporter. Exempelvis tittar vi på om vi med nya typer av emballage kan packa lastbilarna på ett mer optimalt sätt. Just nu inväntar vi också resultaten från ett projekt som handlar om eldrivna transporter och som genomförs av Ballingslöv-koncernen, som vi är en del av.

Men i bägge de här fallen måste vi – som alltid – väga för- och nackdelar mot varandra så att vi inte får en lösning som i slutändan är mindre grön än den vi hade tidigare. Till exempel är det ju meningslöst för oss att emballera våra kök i papp istället för plast om det innebär att produkterna inte når fram till kunderna på ett säkert sätt. Om det sker måste vi kanske tillverka helt nya produkter eller transportera de skadade delarna fram och tillbaka flera gånger. Vi har ett nära samarbete med våra transportföretag kring hur de kan köra mer hållbart med exempelvis biobränsle. Därför samlar vi alltid på oss kunskap och insikter och gör tester innan vi väljer att investera. Och när vi har hittat en ekonomiskt rimlig lösning sätter vi igång med nästa hållbara steg inom transportområdet.

 

KUNDER

Konsumtion med omtanke

vi bidrar till att skapa en mer hållbar livsstil

För oss är hållbarhet lika med kvalitet, slitstyrka och tidlös design. Vi väljer inte de billigaste materialen, utan några av de bästa, vilket gör att våra kök kan hålla i många år. Livslängden för ett JKE-kök är vanligtvis 15–20 år, men faktum är att det kan hålla mycket längre än så.

Vi hjälper också kunderna att göra mer hållbara val så att det blir enklare för dem att konsumera med omtanke. Till exempel ger vi dem råd om val av naturliga material och miljövänliga vitvaror.

I våra kök fokuserar vi på trä och naturmaterial som påverkar klimatet minimalt men också är bra för inomhusklimatet och akustiken i hemmen. Träluckor i lamelldesign eller släta luckor tillverkade av linoleum, som är ett mjukt material, bidrar till bättre akustik i köket och därmed ett trevligare inomhusklimat. Dessutom avger naturmaterialen inga farliga ämnen, ångor eller liknande, eftersom våra produkter inte innehåller några kemikalier tack vare att vi använder vattenbaserade lacker och målarfärger.

Vitvaror, belysning och avfallssortering kan också ha betydelse för miljön

En mer hållbar livsstil handlar också om energisnåla vitvaror, belysning och sopsortering.

Vi vägleder kunderna och visar hur de till exempel kan välja kylskåp med särskilda kylzoner så att maten håller längre, vilket innebär mindre matsvinn. På samma sätt hjälper vi dem välja diskmaskiner med energisparprogram eller LED-belysning – den mest energisnåla belysning som finns.

Vi har också utformat ett flexibelt avfallssystem för köket med plats för flera sophinkar, vilket gör det enklare att följa källsorteringskraven, som ser olika ut beroende på kommun och land.

Till exempel har vi en EU-godkänd miljöhink för matavfall som är ventilerad hela vägen runt med hål och små upphöjningar i botten. Tack vare utformningen komposteras matavfallet på rätt sätt istället för att ligga och ruttna i en tätslutande hink med platt botten.

Gör dig av med det gamla köket på ett så hållbart sätt som möjligt

Vårt mål är också att bli bättre på att vägleda kunderna i hur de kan göra sig av med sina gamla kök på ett ansvarsfullt sätt. Vi uppmanar våra kunder att sälja eller skänka sina gamla kök till andra som kan använda hela eller delar av det, så att materialen kan få leva så länge som möjligt.

Dessutom är vårt mål att vägleda kunderna i hur man kan separera delarna i ett gammalt kök så att gångjärn, trä och annat kan sorteras och återvinnas på ett så hållbart sätt som möjligt. På så sätt blir kunderna av med sitt kök på det mest miljövänliga sättet och kan konsumera ett nytt på ett ansvarsfullt sätt.

ÅTERVINNING

Helt ny avfallshantering säkrar optimal återvinning

I samarbete med Stena Recycling, Nordens största återvinningsföretag, har vi infört en helt ny avfallshantering på vår fabrik.

Tidigare samlades avfallet från vår fabrik i stora containrar och kördes bort flera gånger i veckan, men från och med i år sorteras avfallet efter material- och återvinningstyp.

Det innebär att papper och kartong sorteras, samlas och återvinns. Varje år använder vi ett ton skrivarpapper, som bland annat används för att hålla ordning på alla våra beställningar. När vi nu återvinner detta papper gör det skillnad i miljöredovisningen.

 

 

Vi tar även hand om plast, lack, restavfall, pallar och emballage

Men vi sorterar och återvinner också plast, restavfall, pallar och emballage.

Först sorteras vårt plastavfall och därefter samlas all återvinningsbar plast ihop och återvinns. Enstaka plastelement – som de tjocka band som sitter runt våra skåpselement – är för dyra att återvinna och förstörs därför istället.

All överbliven lack och färg i hela vår lackeringsanläggning samlas in och körs iväg för att destrueras på ett säkert sätt.

Dessutom samlar vi allt brännbart restavfall och komprimerar det på plats i fabriken. Detta gör tillsammans med vår övriga sortering att vår avfallsmängd minskar så mycket att vi numera tömmer containrar och kör bort avfall från fabriken mindre än en gång i månaden istället för flera gånger i veckan som förut. På så sätt sparar vi in en stor del av de koldioxidutsläpp som avfallstransporterna ger upphov till.

Vi återanvänder också de pallar vi tar med oss i retur när vi har levererat ett nytt kök till en kund. Vi tar även med oss emballageplast tillbaka och ser till att den återvinns tillsammans med övrig plast från fabriken.

Med alla dessa åtgärder säkerställer vi så långt det är möjligt ett cirkulärt och hållbart avtryck. Det gör vi med hänsyn till vårt lokalsamhälle, våra medarbetare och våra kunder. Dessutom är fokus på miljön en del av vårt DNA. JKE ägs av Ballingslöv-koncernen, som i sin tur ägs av Stena-koncernen. Stena Recycling är uppbyggt just kring återvinning av material.

 

MÄNNISKOR

Lojala medarbetare och en bra arbetsmiljö är A och O

Lojala medarbetare och en bra arbetsmiljö är grunden för att vi ska kunna tillverka snickeriprodukter av hög kvalitet i rätt tid.

Därför vill vi vara en attraktiv arbetsplats som lägger stor vikt vid hög medarbetartrivsel och som tar socialt ansvar i närområdet – inte minst vad gäller att attrahera nya medarbetare.

En indikator för en bra arbetsmiljö är medarbetarnöjdheten, och vår ambition är att minst 80 procent av medarbetarna ska tycka att JKE är en mycket bra arbetsplats. Här använder vi oss av den internationella mätmetoden Great Place To Work (GPTW) som bygger på över 30 års forskning kring och erfarenheter av att skapa bra arbetsplatser över hela världen.

Under de senaste åren har medarbetarnöjdheten förbättrats markant hos oss, och 2020 tyckte 82 procent av medarbetarna att JKE är en mycket bra arbetsplats. Därför är vi nu redo att höja vår målsättning och bli ännu mer ambitiösa inom arbetsmiljöområdet.

 

Hälsa och säkerhet – tillsammans

För medarbetarna är sammanhållning, hälsa och säkerhet sådant som skapar arbetsglädje.

Vi försöker förbättra sammanhållningen, hälsan och säkerheten bland våra medarbetare, och det gör vi på flera sätt.

Vi anordnar sociala sammankomster under sommaren, julen och i samband med jubileer, vilket stärker sammanhållningen. Vi har även ett årligt företagsarrangemang i samband med DHL-stafetten, vilket är positivt både för hälsan och sammanhållningen.

Vi har ett initiativ som kallas ”office-fit” för våra medarbetare, vars syfte är att få folk att röra på sig under dagarna. Varje dag klockan 12 anordnas dessutom fem minuters rörelse för medarbetarna i ledningen.

 

Fokus på ergonomi och säkerhet

På fabriken fokuserar vi på ergonomi och säkerhet. Vi investerar i hjälpmedel och robotar som möjliggör bättre arbetsställningar och arbetsmiljö för medarbetarna. Vi tillhandahåller grundliga utbildningar och instruktioner för användning av våra maskiner.

Även utbildning i allmänhet är en viktig del av medarbetarnöjdheten. Vi lägger stort fokus på att lyfta kompetensen hos våra medarbetare, och vi utbildar våra medarbetare efter behov när de behöver uppdatera sina kvalifikationer eller jobbcertifikat som dokumenterar deras färdigheter.

Socialt ansvar i närområdet

För oss är det helt avgörande att bevara befintliga och skapa nya arbetsplatser på Nordjylland. Därför strävar vi också efter att säkra lokal tillverkning, och har börjat tillverka allt fler produkter i vår egen fabrik. Våra nya signaturprodukter som Nature-lamelluckan och Woodlands-luckan tillverkas i vår egen fabrik, där vi numera kan framställa både linoleum-, laminat- och träluckor. Dessa tillverkades tidigare på andra platser.

Som ett led i vår strävan efter att bevara arbetsplatser på Nordjylland samarbetar vi med det lokala jobbcentret för att anlita praktikanter, flexarbetare och liknande. I mer än 20 år har vi samarbetat med den lokala verksamheten Jobteam för att se till att sysselsätta människor som befinner sig i utkanten av arbetsmarknaden. De sköter en rad uppgifter åt oss, exempelvis lägger de gångjärn och hyllfästen i påsar. Alla är en del av helheten och alla ska vara med och bidra.

Vår visselblåsningstjänst

Vår långsiktiga framgång bygger på att vi bedriver vår verksamhet på ett rättvist och etiskt sätt. Detta beskrivs i vår uppförandekod. Om du misstänker en allvarlig oegentlighet som inte överensstämmer med uppförandekoden är det viktigt att du informerar oss om detta. Visselblåsning ger oss möjlighet att förebygga eller rätta till saker som är felaktiga. Du behöver inte bevisa dina misstankar, men alla rapporter måste göras i god tro.

Klicka här för att skicka en visselblåsarrapport eller skriv in följande adress i din webbläsare: https://report.whistleb.com/ballingslovinternationalFör mer information, se:

Vårt visselblåsarsystem är ett slutet system som tillhandahålls av den oberoende externa tredje parten WhistleB Whistleblowing Center AB (”WhistleB”). Systemet är helt oberoende av vårt intranät och vår webbplats. Alla meddelanden är krypterade. För att säkerställa avsändarens anonymitet sparar WhistleB inte IP-adresser eller andra metadata.

Prata med en köksarkitekt

Du har drömmar och önskemål om ditt nya kök. Våra köksarkitekter har den erfarenhet som krävs för att se till att dina drömmar förvandlas till en fungerande verklighet. Så varför inte mötas över en kopp kaffe och ta ännu ett steg i processen? Det innebär inga förpliktelser alls, men är verkligen värt tiden.